تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 97/03/01
مهلت ارسال مقالات 97/08/18
نتايج داوري مقالات  یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/08/24

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در24 آبان ماه 1397 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان